[1] Benford J, Swegle J A 著 (江伟华, 张弛 译) 2009 高功率微波 (第二版) (中译本) (北京: 国防工业出版社) 第3−5页Benford J, Swegle J A (translated by Jiang W H, Zhang C) 2008 High Power Microwave (2nd Ed.) (Beijing: National Defense Industry Press) pp3−5 (in Chinese)
[2] 丁耀根 2010 大功率速调管的制造和应用 (北京: 国防工业出版社) 第7−13页Ding Y G 2010 Design, Manufacture and Application of High Power Klystron (Beijing: National Defense Industry Press) pp7−13 (in Chinese)
[3] Robert J B, Edl S 2005 高功率微波源与技术 (中译本) (北京: 清华大学出版社) 第282−289页Robert J B, Edl S 2005 High Power Microwave Sources and Technologies (Beijing: Tsinghua University Press) pp282−289 (in Chinese)
[4] 黄华, 吴洋, 刘振帮, 袁欢, 何琥, 李乐乐, 李正红, 金晓, 马弘舸 2018 物理学报 67 088402Huang H, Wu Y, Liu Z B, Yuan H, He H, Li L L, Li Z H, Jin X, Ma H G 2018 Acta Phys. Sin. 67 088402
[5] 吴洋, 许州, 周霖, 李文君, 唐传祥 2012 物理学报 61 224101Wu Y, Xu Z, Zhou L, Li W J, Tang C X 2012 Acta Phys. Sin. 61 224101
[6] Thomas H, Adam B, Rasheda B, Heinz B, Mark C, Edward E, Deepika G, Armand S, Brad S, Lou Z 2010 IEEE Trans. Plasma Sci. 38 1264
[7] Ding Y G, Shen B, Cao J, et al. 2009 IEEE Trans. Electron Dev. 56 870
[8] Li R J, Ruan C J, Zhang H F 2018 Phys. Plasmas 25 033107
[9] Friedman M, Pasour J, Smithe D 1997 Appl. Phys. Lett. 71 3724
[10] 魏元璋, 李士锋, 王战亮, 黄华, 刘振帮, 何琥, 宫玉彬 2018 强激光与粒子束 30 063007Wei Y Z, Li S F, Wang Z L, Huang H, Liu Z B, He H, Gong Y B 2018 High Power Laser and Particle Beams 30 063007
[11] Edward B A, Andrew N D, Mikhail I F, et al. 2002 IEEE Trans. Plasma Sci. 30 1041
[12] Zhang W, Ju J C, Zhang J, Zhou Y X, Zhong H H 2019 Phys. Plasmas 26 053102
[13] Qi Z M, Zhang J, Zhang Q, Zhong H H, Xu L R, Yang L 2016 IEEE Electron Device Lett. 37 782
[14] 刘振帮, 金晓, 黄华, 陈怀璧 2012 物理学报 61 128401Liu Z B, Jin X, Huang H, Chen H B 2012 Acta Phys. Sin. 61 128401
[15] 刘振帮, 黄华, 金晓, 袁欢, 戈弋, 何琥, 雷禄容 2015 物理学报 64 018401Liu Z B, Huang H, Jin X, Yuan H, Ge Y, He H, Lei L R 2015 Acta Phys. Sin. 64 018401
[16] Liu Z B, Huang H, Jin X, Lei L R, Zhu L, Li L L, Li S F, Yan W K, He H 2016 Phys. Plasmas 23 093110
[17] 刘振帮, 金晓, 黄华, 陈怀璧, 王淦平 2012 物理学报 61 248401Liu Z B, Jin X, Huang H, Chen H B, Wang G P 2012 Acta Phys. Sin. 61 248401
[18] 王淦平, 金晓, 黄华, 刘振帮 2017 物理学报 66 044102Wang G P, Jin X, Huang H, Liu Z B 2017 Acta Phys. Sin. 66 044102
[19] 谢家麟, 赵永翔 1966 速调管群聚理论 (北京: 科学出版社) 第104—108, 208—209页Xie J L, Zhao Y X 1966 Bunching Theory of Klystron (Beijing: Science Press) pp104–108, 208–209 (in Chinese)
[20] 王文祥 2009 微波工程技术 (北京: 国防工业出版社) 第44, 45页Wang W X 2009 Microwave Project and Technology (Beijing: National Defense Industry Press) pp44, 45 (in Chinese)