[1] Nye J F 1957 Physical Properties of Crystals (London: Oxford University Press) pp241-259
[2] Liao Y B 2003 Polarization Optics (Beijing: China Science Press) pp130-133, 137-155 (in Chinese) [廖延彪 2003 偏振光学(北京:科学出版社) 第 130133, 137155 页]
[3] Li K W, Wang Z B, Chen Y H, Yang C Q, Zhang R 2015 Acta Phys. Sin. 64 184206 (in Chinese) [李克武, 王志斌, 陈友华, 杨常青, 张瑞 2015 物理学报 64 184206]
[4] Li C S 2014 Acta Phys. Sin. 63 074207 (in Chinese) [李长胜 2014 物理学报 63 074207]
[5] Li C S 2011 Appl. Opt. 50 5315
[6] Li C S, Yuan Y 2014 Acta Opt. Sin. 34 0428001 (in Chinese) [李长胜, 袁媛 2014 光学学报 34 0428001]
[7] Yariv A 1997 Optical Electronics in Modern Communications (5th Ed.) (London: Oxford University Press) pp326-367, 474-490
[8] Chu W S, Heo S W, Oh M C 2014 J. Lightwave Technol. 32 4730
[9] Chen Y H, Zhang J L, Wang Y C, Wei H C, Wang Z B, Zhang R, Wang L F 2012 Acta Opt. Sin. 32 1116002 (in Chinese) [陈友华, 张记龙, 王艳超, 魏海潮, 王志斌, 张瑞, 王立福 2012 光学学报 32 11160021]
[10] Li C S, Cui X, Li B S, Liao Y B 2000 High Voltage Engineer. 26 40 (in Chinese) [李长胜, 崔翔, 李宝树, 廖延彪 2000 高电压技术 26 40]
[11] Savchenkov A A, Liang W, Ilchenko V S, Dale E, Savchenkova E A, Matsko A B, Seidel D, Maleki L 2014 AIP Adv. 4 122901
[12] Xu D X, Cheben P, Dalacu D, Delage A, Janz S, Lamontagne B, Picard M J, Ye W N 2004 Opt. Lett. 29 2384
[13] Cen Z F, Li X T 2010 Acta Phys. Sin. 59 5784 (in Chinese) [岑兆丰, 李晓彤 2010 物理学报 59 5784]
[14] Lee K S 1990 Appl. Opt. 29 4453
[15] Perciante C D, Aparicio S, Illa R, Ferrari J A 2015 Appl. Opt. 54 5708
[16] Wang P, Tian W, Wang R D, Wang L P 2013 Chin. Opt. 6 57 (in Chinese) [王平, 田伟, 王汝冬, 王立朋 2013 中国光学 6 57]
[17] Chen W F, Wei Z J, Guo L, Hou L Y, Wang G, Wang J D, Zhang Z M, Guo J P, Liu S H 2014 Chin. Phys. B 23 080304
[18] Khazanov E, Andreev N, Babin A, Kiselev A, Palashov O 2000 J. Opt. Soc. Am. B 17 99
[19] Cao D X, Zhang X J, He S B, Wu D S, Zheng W G, Tan J C 2007 High Power Laser and Particle Beams 19 548 (in Chinese) [曹丁象, 张雄军, 贺少勃, 吴登生, 郑万国, 谭吉春 2007 强激光与粒子束 19 548]
[20] Wang F Z, Chen B, Sun J, Dou F F, Zhang L, Hu Y Z, Xu J J 2013 J. Synth. Cryst. 42 1315 (in Chinese) [王富章, 陈彬, 孙军, 窦飞飞, 张玲, 胡永钊, 许京军 2013 人工晶体学报 42 1315]
[21] Vyatkin A G, Khazanov E A 2015 IEEE J. Quantum Electron. 51 1700108
[22] Huang J, Hu X H, Chen W B 2015 Chin. Opt. Lett. 13 021402
[23] Zheng X P, Liao Y B 2000 Acta Opt. Sin. 20 1684 (in Chinese) [郑小平, 廖延彪 2000 光学学报 20 1684]
[24] Zhang J, Zhang X J, Wu D S, Tian X L, Li M Z, Zheng K X 2011 Infrared and Laser Engineer. 40 1662 (in Chinese) [张君, 张雄军, 吴登生, 田晓琳, 李明中, 郑奎兴 2011 红外与激光工程 40 1662]
[25] Li L J, Zhang W J, Li H, Pan R 2013 Appl. Opt. 52 8706
[26] Wolfe R, Fratelio V J, McGlashan-Powell M 1987 Appl. Phys. Lett. 51 1221
[27] Wang J Y, Guo Y J, Li J, Zhang H J 2010 Mater. China 29 49 (in Chinese) [王继扬, 郭永解, 李静, 张怀金 2010 中国材料进展 29 49]
[28] Ebbers C A, Velsko S P 1995 Appl. Phys. Lett. 67 593
[29] Li X M, Shen X J, Liu X, Wang L 2015 Acta Phys. Sin. 64 094205 (in Chinese) [李晓明, 沈学举, 刘恂, 王琳 2015 物理学报 64 094205]
[30] Jaecklin A A, Lietz M 1972 Appl. Opt. 11 617
[31] Liu G Q, Yue Z Q, Shen D F 2001 Magnetooptics (Shanghai: Shanghai Science Technology Press) pp165-189 (in Chinese) [刘公强, 乐志强, 沈德芳 2001 磁光学 (上海: 上海科学技术出版社) 第 165189 页].