[1] Meissner W, Ochsenfeld R 1933 Naturwissenschaften 21 787
[2] Abrikosov A A 1957 Sov. Phys. JETP 5 1174
[3] Yeoh W K, Gault B, Cui X Y, Zhu C, Moody M P, Li L, Zheng R K, Li W X, Wang X L, Dou S X, Sun G L, Lin C T, Ringer S P 2011 Phys. Rev. Lett. 106 247002
[4] Geim A K, Dubonos S V, Grigorieva I V, Novoselov K S, Peeters F M, Schweigert V A 2000 Nature 407 55
[5] Kanda A, Baelus B J, Peeters F M, Kadowaki K, Ootuka Y 2004 Phys. Rev. Lett. 93 257002
[6] Grigorieva I V, Escoffier W, Richardson J, Vinnikov L Y, Dubonos S, Oboznov V 2006 Phys. Rev. Lett. 96 077005
[7] Grigorieva I V, Escoffier W, Misko V R, Baelus B J, Peeters F M, Vinnikov L Y, Dubonos S V 2007 Phys. Rev. Lett. 99 147003
[8] Singha Deo P, Schweigert V A, Peeters F M, Geim A K 1997 Phys. Rev. Lett. 79 4653
[9] Baelus B J, Sun D, Peeters F M 2007 Phys. Rev. B 75 174523
[10] Gillis S, Jykk J, MiloevićM V 2014 Phys. Rev. B 89 024512
[11] Kim S, Burkardt J, Gunzburger M, Peterson J 2007 Phys. Rev. B 76 024509
[12] de Romaguera A R C, Doria M M, Peeters F M 2007 Phys. Rev. B 76 020505
[13] Misko V R, Fomin V M, Devreese J T, Moshchalkov V V 2003 Phys. Rev. Lett. 90 147003
[14] Doria M M, de C Romaguera A R, Peeters F M 2007 Phys. Rev. B 75 064505
[15] Marmorkos I K, Matulis A, Peeters F M 1996 Phys. Rev. B 53 2677
[16] Carapella G, Sabatino P, Gombos M 2015 Physica C 515 7
[17] Baelus B J, Peeters F M, Schweigert V A 2000 Phys Rev. B 61 9734
[18] Lu-Dac M, Kabanov V V 2010 Physica C 470 942
[19] Peng L, Wei Z J, Liu Y S, Fang Y F, Cai C B 2014 J. Supercond. Nov. Magn. 27 1217
[20] Pan J Y, Zhang C, He F, Feng Q R 2013 Acta Phys. Sin. 62 127401 (in Chinese) [潘杰云, 张辰, 何法, 冯庆荣 2013 物理学报 62 127401]
[21] Ding F Z, Gu H W, Zhang T, Wang H Y, Qu F, Peng X Y, Zhou W W 2013 Acta Phys. Sin. 62 137401 (in Chinese) [丁发柱, 古宏伟, 张腾, 王洪艳, 屈飞, 彭星煜, 周微微 2013 物理学报 62 137401]
[22] Wang M, Ou Y B, Li F S, Zhang W H, Tang C J, Wang L L, Xue Q K, Ma X C 2014 Acta Phys. Sin. 63 027401 (in Chinese) [王萌, 欧云波, 李坊森, 张文号, 汤辰佳, 王立莉, 薛其坤, 马旭村 2014 物理学报 63 027401]
[23] Zhang Y H, Li Y Z 1992 Superconducting Physics (Hefei: University of Science and Technology of China Press) p85 (in Chinese) [张裕恒, 李玉芝 1992 超导物理 (合肥: 中国科学技术大学出版社) 第85页]
[24] Jackson J D (translated by Zhu P Y) 1978 Classical Electrodynamics (Beijing: People's Education Press) pp195-196 (in Chinese) [杰克逊J D 著(朱培豫 译) 1978经典电动力学(北京: 人民教育出版社)第195196页]