搜索

文章查询

x

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

掺Fe高阻GaN缓冲层特性及其对AlGaN/GaN高电子迁移率晶体管器件的影响研究

王凯 邢艳辉 韩军 赵康康 郭立建 于保宁 邓旭光 范亚明 张宝顺

掺Fe高阻GaN缓冲层特性及其对AlGaN/GaN高电子迁移率晶体管器件的影响研究

王凯, 邢艳辉, 韩军, 赵康康, 郭立建, 于保宁, 邓旭光, 范亚明, 张宝顺
PDF
导出引用
导出核心图
 • 利用金属有机物化学气相沉积技术在蓝宝石衬底上制备了掺Fe高阻GaN以及AlGaN/GaN 高电子迁移率晶体管(HEMT)结构. 对Cp2Fe流量不同的高阻GaN特性进行了研究. 研究结果表明, Fe杂质在GaN 材料中引入的Fe3+/2+深受主能级能够补偿背景载流子浓度从而实现高阻, Fe 杂质在GaN 材料中引入更多起受主作用的刃位错, 也在一定程度上补偿了背景载流子浓度. 在一定范围内, GaN 材料方块电阻随Cp2Fe流量增加而增加, Cp2Fe流量为100 sccm时, 方块电阻增加不再明显; 另外增加Cp2Fe流量也会导致材料质量下降, 表面更加粗糙. 因此, 优选Cp2Fe流量为75 sccm, 相应方块电阻高达1 1010 /\Box, 外延了不同掺Fe层厚度的AlGaN/GaN HEMT结构, 并制备成器件. HEMT 器件均具有良好的夹断以及栅控特性, 并且增加掺Fe层厚度使得HEMT器件的击穿电压提高了39.3%, 同时对器件的转移特性影响较小.
   通信作者: 邢艳辉, xingyanhui@bjut.edu.cn
  • 基金项目: 国家自然科学基金(批准号: 61204011, 11204009, 61574011)、北京市自然科学基金(批准号: 4142005)和北京市教委能力提升项目(批准号: PXM2014_014204_07_000018)资助的课题.
  [1]

  Zhu Y X, Cao W W, Xu C, Deng Y, Zou D S 2014 Acta Phys. Sin. 63 117302 (in Chinese) [朱彦旭, 曹伟伟, 徐晨, 邓叶, 邹德恕 2014 物理学报 63 117302]

  [2]

  Duan B X, Yang Y T, Chen J 2012 Acta Phys. Sin. 61 227302 (in Chinese) [段宝兴, 杨银堂, 陈敬 2012 物理学报 61 227302]

  [3]

  Wang C, Zhang K, He Y L, Zhang X F, Ma X H, Zhang J C, Hao Y 2014 Chin. Phys. Lett. 31 128501

  [4]

  Shrestha N M, Wang Y Y, Li Y, Chang E Y 2015 Vacuum 118 59

  [5]

  Zhou X Y, Feng Z H, Wang Y G, Gu G D, Song X B, Cai S J 2015 Chin. Phys. B 24 048503

  [6]

  Cui L, Wang Q, Wang X L, Xiao H L, Wang C M, Jiang L J, Feng C, Yin H B, Gong J M, Li B Q, Wang Z G 2015 Chin. Phys. Lett. 32 058501

  [7]

  Tang C, Xie G, Sheng K 2015 Microelectron. Reliab. 55 347

  [8]

  Li C, Li Z, Peng D, Ni J, Pan L, Zhang D, Dong X, Kong Y 2015 Semicond. Sci. Tech. 30 035007

  [9]

  Yanagihara M, Uemoto Y, Ueda T, Tanaka T, Ueda D 2009 Phys. Status Solidi A 206 1221

  [10]

  Gamarra P, Lacam C, Tordjman M, Splettst Sser J R, Schauwecker B, di Forte-Poisson M 2015 J. Cryst. Growth 414 232

  [11]

  Luo W, Li L, Li Z, Dong X, Peng D, Zhang D, Xu X 2015 J. Alloy. Compd. 633 494

  [12]

  Ishiguro T, Yamada A, Kotani J, Nakamura N, Kikkawa T, Watanabe K, Imanishi K 2013 Jpn. J. Appl. Phys. 52 08JB17

  [13]

  Li M, Wang Y, Wong K, Lau K 2014 Chin. Phys. B 23 038403

  [14]

  Choi Y C, Shi J, Pophristic M, Spencer M G, Eastman L F 2007 J. Vac. Sci. Technol. B 25 1836

  [15]

  Moram M A, Vickers M E 2009 Rep. Prog. Phys. 72 036502

  [16]

  Heying B, Wu X H, Keller S, Li Y, Kapolnek D, Keller B P, DenBaars S P, Speck J S 1996 Appl. Phys. Lett. 68 643

  [17]

  Balmer R S, Soley D E J, Simons A J, Mace J D, Koker L, Jackson P O, Wallis D J, Uren M J, Martin T 2006 Phys. Stat. Sol. 3 1429

  [18]

  Lu D C, Duan S K 2009 Fundamental and Application of Metalorganic Vapor Phase Epitaxy (Beijing: Science Press) p201 (in Chinese) [陆大成, 段树坤 2009 金属有机化合物气相外延基础及应用 (北京:科学出版社) 第201页]

  [19]

  Heikman S, Keller S, Denbaars S P, Mishra U K 2002 Appl. Phys. Lett. 81 439

  [20]

  van Nostrand J E, Solomon J, Saxler A, Xie Q H, Reynolds D C, Look D C 2000 J. Appl. Phys. 87 8766

  [21]

  Heitz R, Maxim P, Eckey L, Thurian P, Hoffmann A, Broser I, Pressel K, Meyer B K 1997 Phys. Rev. B 55 4382

  [22]

  Mita S, Collazo R, Dalmau R, Sitar Z 2007 Phys. Stat. Sol. 4 2260

  [23]

  Kuriyama K, Mizuki Y, Sano H, Onoue A, Hasegawa M, Sakamoto I 2005 Solid State Commun. 135 99

  [24]

  Feng Z H, Liu B, Yuan F P, Yin J Y, Liang D, Li X B, Feng Z, Yang K W, Cai S J 2007 J. Cryst. Growth 309 8

  [25]

  Zhang Z L, Yu G H, Zhang X D, Tan S X, Wu D D, Fu K, Huang W, Cai Y, Zhang B S 2015 Electron. Lett. 51 1201

 • [1]

  Zhu Y X, Cao W W, Xu C, Deng Y, Zou D S 2014 Acta Phys. Sin. 63 117302 (in Chinese) [朱彦旭, 曹伟伟, 徐晨, 邓叶, 邹德恕 2014 物理学报 63 117302]

  [2]

  Duan B X, Yang Y T, Chen J 2012 Acta Phys. Sin. 61 227302 (in Chinese) [段宝兴, 杨银堂, 陈敬 2012 物理学报 61 227302]

  [3]

  Wang C, Zhang K, He Y L, Zhang X F, Ma X H, Zhang J C, Hao Y 2014 Chin. Phys. Lett. 31 128501

  [4]

  Shrestha N M, Wang Y Y, Li Y, Chang E Y 2015 Vacuum 118 59

  [5]

  Zhou X Y, Feng Z H, Wang Y G, Gu G D, Song X B, Cai S J 2015 Chin. Phys. B 24 048503

  [6]

  Cui L, Wang Q, Wang X L, Xiao H L, Wang C M, Jiang L J, Feng C, Yin H B, Gong J M, Li B Q, Wang Z G 2015 Chin. Phys. Lett. 32 058501

  [7]

  Tang C, Xie G, Sheng K 2015 Microelectron. Reliab. 55 347

  [8]

  Li C, Li Z, Peng D, Ni J, Pan L, Zhang D, Dong X, Kong Y 2015 Semicond. Sci. Tech. 30 035007

  [9]

  Yanagihara M, Uemoto Y, Ueda T, Tanaka T, Ueda D 2009 Phys. Status Solidi A 206 1221

  [10]

  Gamarra P, Lacam C, Tordjman M, Splettst Sser J R, Schauwecker B, di Forte-Poisson M 2015 J. Cryst. Growth 414 232

  [11]

  Luo W, Li L, Li Z, Dong X, Peng D, Zhang D, Xu X 2015 J. Alloy. Compd. 633 494

  [12]

  Ishiguro T, Yamada A, Kotani J, Nakamura N, Kikkawa T, Watanabe K, Imanishi K 2013 Jpn. J. Appl. Phys. 52 08JB17

  [13]

  Li M, Wang Y, Wong K, Lau K 2014 Chin. Phys. B 23 038403

  [14]

  Choi Y C, Shi J, Pophristic M, Spencer M G, Eastman L F 2007 J. Vac. Sci. Technol. B 25 1836

  [15]

  Moram M A, Vickers M E 2009 Rep. Prog. Phys. 72 036502

  [16]

  Heying B, Wu X H, Keller S, Li Y, Kapolnek D, Keller B P, DenBaars S P, Speck J S 1996 Appl. Phys. Lett. 68 643

  [17]

  Balmer R S, Soley D E J, Simons A J, Mace J D, Koker L, Jackson P O, Wallis D J, Uren M J, Martin T 2006 Phys. Stat. Sol. 3 1429

  [18]

  Lu D C, Duan S K 2009 Fundamental and Application of Metalorganic Vapor Phase Epitaxy (Beijing: Science Press) p201 (in Chinese) [陆大成, 段树坤 2009 金属有机化合物气相外延基础及应用 (北京:科学出版社) 第201页]

  [19]

  Heikman S, Keller S, Denbaars S P, Mishra U K 2002 Appl. Phys. Lett. 81 439

  [20]

  van Nostrand J E, Solomon J, Saxler A, Xie Q H, Reynolds D C, Look D C 2000 J. Appl. Phys. 87 8766

  [21]

  Heitz R, Maxim P, Eckey L, Thurian P, Hoffmann A, Broser I, Pressel K, Meyer B K 1997 Phys. Rev. B 55 4382

  [22]

  Mita S, Collazo R, Dalmau R, Sitar Z 2007 Phys. Stat. Sol. 4 2260

  [23]

  Kuriyama K, Mizuki Y, Sano H, Onoue A, Hasegawa M, Sakamoto I 2005 Solid State Commun. 135 99

  [24]

  Feng Z H, Liu B, Yuan F P, Yin J Y, Liang D, Li X B, Feng Z, Yang K W, Cai S J 2007 J. Cryst. Growth 309 8

  [25]

  Zhang Z L, Yu G H, Zhang X D, Tan S X, Wu D D, Fu K, Huang W, Cai Y, Zhang B S 2015 Electron. Lett. 51 1201

 • [1] 刘乃漳, 张雪冰, 姚若河. AlGaN/GaN 高电子迁移率器件外部边缘电容的物理模型. 物理学报, 2020, (): . doi: 10.7498/aps.69.20191931
  [2] 张梦, 姚若河, 刘玉荣. 纳米尺度金属-氧化物半导体场效应晶体管沟道热噪声模型. 物理学报, 2020, 69(5): 057101. doi: 10.7498/aps.69.20191512
  [3] 任县利, 张伟伟, 伍晓勇, 吴璐, 王月霞. 高熵合金短程有序现象的预测及其对结构的电子、磁性、力学性质的影响. 物理学报, 2020, 69(4): 046102. doi: 10.7498/aps.69.20191671
  [4] 卢超, 陈伟, 罗尹虹, 丁李利, 王勋, 赵雯, 郭晓强, 李赛. 纳米体硅鳍形场效应晶体管单粒子瞬态中的源漏导通现象研究. 物理学报, 2020, (): . doi: 10.7498/aps.69.20191896
  [5] 张雅男, 詹楠, 邓玲玲, 陈淑芬. 利用银纳米立方增强效率的多层溶液加工白光有机发光二极管. 物理学报, 2020, 69(4): 047801. doi: 10.7498/aps.69.20191526
  [6] 张继业, 张建伟, 曾玉刚, 张俊, 宁永强, 张星, 秦莉, 刘云, 王立军. 高功率垂直外腔面发射半导体激光器增益设计及制备. 物理学报, 2020, 69(5): 054204. doi: 10.7498/aps.69.20191787
  [7] 沈永青, 张志强, 廖斌, 吴先映, 张旭, 华青松, 鲍曼雨. 高功率脉冲磁控溅射技术制备掺氮类金刚石薄膜的磨蚀性能研究. 物理学报, 2020, (): . doi: 10.7498/aps.69.20200021
  [8] 刘祥, 米文博. Verwey相变处Fe3O4的结构、磁性和电输运特性. 物理学报, 2020, 69(4): 040505. doi: 10.7498/aps.69.20191763
  [9] 邹平, 吕丹, 徐桂英. 高压烧结制备Tb掺杂n型(Bi1–xTbx)2(Te0.9Se0.1)3合金及其微结构和热电性能. 物理学报, 2020, 69(5): 057201. doi: 10.7498/aps.69.20191561
  [10] 赵建宁, 刘冬欢, 魏东, 尚新春. 考虑界面接触热阻的一维复合结构的热整流机理. 物理学报, 2020, 69(5): 056501. doi: 10.7498/aps.69.20191409
  [11] 梁琦, 王如志, 杨孟骐, 王长昊, 刘金伟. Al2O3衬底无催化剂生长GaN纳米线及其光学性能研究. 物理学报, 2020, (): . doi: 10.7498/aps.69.20191923
  [12] 刘彪, 周晓凡, 陈刚, 贾锁堂. 交错跃迁Hofstadter梯子的量子流相. 物理学报, 2020, (): . doi: 10.7498/aps.69.20191964
  [13] 翁明, 谢少毅, 殷明, 曹猛. 介质材料二次电子发射特性对微波击穿的影响. 物理学报, 2020, (): . doi: 10.7498/aps.69.20200026
  [14] 罗端, 惠丹丹, 温文龙, 李立立, 辛丽伟, 钟梓源, 吉超, 陈萍, 何凯, 王兴, 田进寿. 超紧凑型飞秒电子衍射仪的设计. 物理学报, 2020, 69(5): 052901. doi: 10.7498/aps.69.20191157
  [15] 方文玉, 张鹏程, 赵军, 康文斌. H, F修饰单层GeTe的电子结构与光催化性质. 物理学报, 2020, 69(5): 056301. doi: 10.7498/aps.69.20191391
 • 引用本文:
  Citation:
计量
 • 文章访问数:  613
 • PDF下载量:  252
 • 被引次数: 0
出版历程
 • 收稿日期:  2015-07-08
 • 修回日期:  2015-10-14
 • 刊出日期:  2016-01-05

掺Fe高阻GaN缓冲层特性及其对AlGaN/GaN高电子迁移率晶体管器件的影响研究

 • 1. 北京工业大学电子信息与控制工程学院, 光电子技术省部共建教育部重点实验室, 北京 100124;
 • 2. 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所, 纳米器件与应用重点实验室, 苏州 215123
 • 通信作者: 邢艳辉, xingyanhui@bjut.edu.cn
  基金项目: 

  国家自然科学基金(批准号: 61204011, 11204009, 61574011)、北京市自然科学基金(批准号: 4142005)和北京市教委能力提升项目(批准号: PXM2014_014204_07_000018)资助的课题.

摘要: 利用金属有机物化学气相沉积技术在蓝宝石衬底上制备了掺Fe高阻GaN以及AlGaN/GaN 高电子迁移率晶体管(HEMT)结构. 对Cp2Fe流量不同的高阻GaN特性进行了研究. 研究结果表明, Fe杂质在GaN 材料中引入的Fe3+/2+深受主能级能够补偿背景载流子浓度从而实现高阻, Fe 杂质在GaN 材料中引入更多起受主作用的刃位错, 也在一定程度上补偿了背景载流子浓度. 在一定范围内, GaN 材料方块电阻随Cp2Fe流量增加而增加, Cp2Fe流量为100 sccm时, 方块电阻增加不再明显; 另外增加Cp2Fe流量也会导致材料质量下降, 表面更加粗糙. 因此, 优选Cp2Fe流量为75 sccm, 相应方块电阻高达1 1010 /\Box, 外延了不同掺Fe层厚度的AlGaN/GaN HEMT结构, 并制备成器件. HEMT 器件均具有良好的夹断以及栅控特性, 并且增加掺Fe层厚度使得HEMT器件的击穿电压提高了39.3%, 同时对器件的转移特性影响较小.

English Abstract

参考文献 (25)

目录

  /

  返回文章
  返回