[1] Gault B, Chen Y M, Moody M P, Ohkubo T, Hono K, Ringer S P 2011 J. Appl. Phys. 10 094901
[2] Sawyer C A, Guzman J, Boswell-Koller C N, Sherburne M P, Mastandrea J P, Bustillo K C, Ager J W, Haller E E, Chrzan D C, 2011 J. Appl. Phys. 10 094307
[3] Lin Y F, Zh G, Zhu H Y, Huang C H, Li A H, Wei Y 2009 Acta Phys. Sin. 58 3909 (in Chinese) [林燕风, 张戈, 朱海勇, 黄呈辉, 李爱红, 魏永 2009 物理学报 58 3909]
[4] Yu B H, Dai N L, Wang Y, Li Y H, Ji L L, Zheng Q G, Lu P X 2007 Acta Phys. Sin. 56 5821 (in Chinese) [余本海, 戴能利, 王英, 李玉华, 季玲玲, 郑启光, 陆培祥 2007 物理学报 56 5821]
[5] Shao D, Hu B, Zheng Q G 2009 Laser and Advanced Manufacturing Technology and Equipment Integration (Beijing: Science Press) p56 (in Chinese) [邵丹, 胡兵, 郑启光 2009 激光先进制造技术与设备集成 (北京: 科学出版社) 第56页]
[6] Zheng Q F 2010 Ph. D. Dissertation (Changchun: Jilin University) (in Chinese) [郑祺峰 2010 博士学位论文 (长春: 吉林大学)]
[7] Akihiro MATSUGASAKO 2011 KOBELCO Technol Rev. 30 57
[8] Zhao Y, Yang S H, Zheng Q F, Jin W M 2011 J. JLU (Engineering and Technology Edition) 41 984 (in Chinese) [赵勇, 杨慎华, 郑祺峰, 金文明 2011 吉林大学学报(工学版) 41 984]
[9] Liu Z F, Yang Z G, He S K, Jiang S H 2011 Modern Components 3 48 (in Chinese) [刘赞丰, 杨志刚, 何善开, 江水浩 2011 现代零部件 3 48]
[10] Yang S H, Kou S Q, Gu Z W, Jin W M, Zhao Y 2000 J. Hit 32 129 (in Chinese) [杨慎华, 寇淑清, 谷诤巍, 金文明, 赵勇 2000 哈尔滨工业大学学报 32 129]
[11] Kou S Q, Yang S H, Zhao Q H, Zhang Z Q 2007 J. Hit 39 1147 (in Chinese) [寇淑清, 杨慎华, 赵庆华, 张志强 2007 哈尔滨工业大学学报 39 1147]
[12] Zheng L M, Kou S Q, Yang S H, Li L L, Li F 2010 Opt. Laser Technol. 42 985
[13] Amit S, Vinod Y 2012 Opt. Laser Technol. 44 159
[14] Lu J, Ni X W, He A Z 1996 Laser and Material Interaction Physics (Beijing: Mechanical Industry Press) pp35--37 (in Chinese) [陆建, 倪晓武, 贺安之 1996 激光与材料相互作用物理学 (北京: 机械工业出版社)第35---37页]
[15] Fan T Y 1978 Fracture Mechanics (Nanjing: Jiangsu Science and Technology Press) p333 (in Chinese) [范天佑 1978 断裂力学基础 (南京: 江苏科学技术出版社) 第333页]
[16] A F M Arif, Bekir Samir Yilbas Thermal 2008 Int J Adv Manuf Technol. 37 698
[17] Zhang D, Harris S J, McCartney D G, Pashby I R, Powell J, Shipway P H, Voisey K T 2008 Mat. Sci. Eng. A 489 273
[18] Xie D, Qian Q, Li C A 2009 Numerical Methods and Engineering Applications of Fracture Mechanics (Beijing: Science Press) p145 (in Chinese) [解德, 钱勤, 李长安 2009 断裂力学中的数值计算方法与工程应用 (北京: 科学出版社) 第145页]
[19] Filippo Berto 2012 Int. J. Fatigue. 38 188
[20] He D Y 2009 Ph. D. Dissertation (Changchun: Jilin University) (in Chinese) [何东野 2011 博士学位论文 (长春: 吉林大学)]
[21] Zhang X Z, Cai, Q Z, Chen, Q F, Zhou, G F, Xiong Y Z 2011 Research on Iron and Steel 39 15 (in Chinese) [张贤忠, 蔡启舟, 陈庆丰, 周桂峰, 熊玉彰 2011 钢铁研究 39 15]
[22] Zhang X Z, Cai, Q Z, Chen, Q F, Zhou G F, Xiong Y Z 2011 J. Mater Sci. 46 1789
[23] Boo K S, Cho H S 1990 Proc. Instn. Mech. Engrs. 204 175
[24] Wang J W 2011 Ph. D. Dissertation (Changchun: Jilin University) (in Chinese) [王金伟 2011 博士学位论文 (长春: 吉林大学)]