[1] Pendry J B, Schurig D, Smith D R 2006 Science 312 1780
[2] Leonhardt U 2006 Science 312 1777
[3] Qu S B, Wang J F, Ma H, Xu Z, Zhang J Q 2013 Metamaterial Design and Applications in Stealth Technology (Beijing: Science Press) p174 (in Chinese) [屈绍波, 王甲富, 马华, 徐卓, 张介秋 2013超材料设计及其在隐身技术中的应用(北京: 科学出版社) 第174页]
[4] Wu Q, Zhang K, Meng F Y, Li L W 2010 Acta Phys. Sin. 59 6071 (in Chinese) [吴群, 张狂, 孟繁义, 李乐伟 2010 物理学报 596071]
[5] Gu C, Qu S B, Pei Z B, Xu Z, Liu J, Gu W 2011 Acta Phys. Sin. 60 027801 (in Chinese) [顾超, 屈绍波, 裴志斌, 徐卓, 刘嘉, 顾巍 2011 物理学报 60 027801]
[6] Wang Z, Luo X Y, Liu J J, Dong J F 2013 Acta Phys. Sin. 62 024101 (in Chinese) [王战, 罗孝阳, 刘锦景, 董建峰 2013 物理学报 62 024101]
[7] Wang S Y, Liu S B 2012 Chin. Phys. B 21 044102
[8] Guo P F, Li D, Dai Q, Fu Y Q 2013 Chin. Phys. B 22 054101
[9] Yang J J, Huang M, Yang C F, Xiao Z, Peng J H 2009 Opt. Express 17 19661
[10] Li T H, Huang M, Yang J J, Yu J, Lan Y Z 2011 J. Phys. D: Appl. Phys. 44 325102
[11] Zheludev N I, Kivshar Y S 2012 Nat. Mater. 11 917
[12] Pendry J B, Aubry A, Smith D R, Maier S A 2012 Science 337 549
[13] Chen H Y, Chan C T 2010 J. Phys. D: Appl. Phys. 43 113001
[14] Richard V C, Sébastein G 2013 Acoustic Metamaterials (Netherlands: Springer) pp197–218
[15] Zhang S, Genov D A, Sun C, Zhang X 2008 Phys. Rev. Lett. 100 132002
[16] Greenleaf A, Kurylev Y, Lassas M, Uhlmann G 2008 Phys. Rev. Lett. 101 220404
[17] Yu Z Z, Feng Y J, Wang Z B, Zhao M J, Jiang T 2013 Chin. Phys. B 22 034102
[18] Milton G W, Briane M, Willis J R 2006 New J. Phys. 8 248
[19] Brun S, Guenneau, Movchan A B 2009 Appl. Phys. Lett. 94 061903
[20] Chen T, Weng C N, Chen J S 2008 Appl. Phys. Lett. 93 114103
[21] Narayana S, Sato Y 2012 Phys. Rev. Lett. 108 214303
[22] Fan C Z, Gao Y, Huang J P 2008 Appl. Phys. Lett. 92 251907
[23] Li J Y, Gao Y, Huang J P 2010 J. Appl. Phys. 108 074504
[24] Guenneau S, Amra C, Veynante D 2012 Optics Express 20 8207
[25] Guenneau S, Amra C 2013 Optics Express 21 6578
[26] Schittny R, Kadic M, Guenneau S, Wegener M 2013 Phys. Rev. Lett. 110 195901
[27] Han T C, Yuan T, Li B W, Qiu C W 2013 Scientific Reports 3 1593
[28] He X, Wu L 2013 Appl. Phys. Lett. 102 211912
[29] Guenneau S, Puvirajesinghe T M 2013 J. R. Soc. Interface 10 20130106
[30] Yang T Z, Huang L J, Chen F, Xu W K 2013 J. Phys. D: Appl. Phys. 46 305102