[1] Gutzwiller M C 1990 Chaos in Classical and Quantum Mechanics (New York: Springer) pp254-281
[2] Hönig A, Wintgen D 1989 Phys. Rev. A 39 5642
[3] Yang S B, Liu D K 2013 J. Nanjing Normal Univ. (Natural Science Edition) 36 1 (in Chinese) [杨双波, 刘达可 2013 南京师范大学报 (自然科学版) 36 1]
[4] Bohigas O, Haq R U, Pandey A 1985 Phys. Rev. Lett. 54 1645
[5] Huang L, Lai Y C, Celso G 2011 Chaos 21 013102
[6] Seligman T H, Verbaarschot J M, Zirnbauer M R 1984 Phys. Rev. Lett. 53 215
[7] Davis M J, Heller E J 1981 J. Chem. Phys. 75 3916
[8] Lin W A, Ballentine L E 1992 Phys. Rev. A 45 3637
[9] Liu D K, Yang S B 2014 J. Nanjing Normal Univ. (Natural Science Edition) 37 2 (in Chinese) [刘达可, 杨双波 2014 南京师范大学报 (自然科学版) 37 2]
[10] Tomsovic S, Heller E J 1991 Phys. Rev. Lett. 67 664
[11] Stratt R M, Handy N C, Miller W H 1979 J. Chem. Phys. 71 3311
[12] McDonald S W 1983 Ph. D. Dissertation (Berkeley: University of California)
[13] Heller E J 1984 Phys. Rev. Lett. 53 1515
[14] Qin C C, Yang S B 2014 Acta Phys. Sin. 63 140507 (in Chinese) [秦陈陈, 杨双波 2014 物理学报 63 140507]
[15] Mandelbrot B B 1983 the Fractal Geometry of Nature (New York: Freeman)
[16] Zhang J Z 1997 Fractal (Beijing: Qinghua University Press)
[17] Harper P G 1955 Proc. Phys. Soc. London Sect. A 68 874
[18] Hofstadter D R 1976 Phys. Rev. B 14 2239
[19] Anderson P W 1958 Phys. Rev. 109 1492
[20] Evers F, Mirlin A D 2008 Rev. Mod. Phys. 80 1355
[21] Wang J, Gong J B 2009 Phys. Rev. Lett. 102 244102
[22] Wang J, Gong J B 2010 Phys. Rev. E 81 026204
[23] Bandyopadhyay J N, Wang J, Gong J B 2010 Phys. Rev. E 81 066212
[24] Martin J, Giraud O, Georgeot B 2008 Phys. Rev. E 77 035201
[25] Deng S H, Gao S, Li Y P, Xu X Y, Lin S L 2010 Chin. Phys. B 19 040511
[26] Ren X C, Guo L X 2008 Chin. Phys. B 17 2956
[27] Yang Q N, Zhang Y H, Cai X J, Jiang G H, Xu X Y 2013 Acta Phys. Sin. 62 080505 (in Chinese) [杨秦男, 张延惠, 蔡祥吉, 蒋国辉, 徐学友 2013 物理学报 62 080505]
[28] Nakamura K, Okazaki Y, Bishop A R 1986 Phys. Rev. Lett. 57 5
[29] Haak F, Kus M, Scharf R 1987 Z.Phys. B: Condens. Matter 65 381