[1] Cohen A I, Wan S H 1985 IEEE Trans. Power Appar. Syst. 104 2099
[2] Schainker P B, Nakhamkin M 1985 IEEE Trans. Power Appar. Syst. 4 790
[3] Hebner R, Beno J, Walls A 2002 IEEE Spectr. Mag. 39 46
[4] Ji L T, Zhang J C 2010 Proc. CSEE 31 101 (in Chinese) [姬联涛, 张建成 2010 中国电机工程学报 31 101]
[5] Ali M H, Bin Wu, Dougal R A 2010 IEEE Trans. Sust. Ener. 1 38
[6] Ma L, Huang A Q, Li J 2011 Chin. Phys. B 20 037104
[7] Han C, Li Y, Yu J, Tang Y J, Cheng S J, Pan Y 2001 Aut. Electr. Power Syst. 25 63 (in Chinese) [韩翀, 李艳, 余江, 唐跃进, 程时杰, 潘 垣 2001 电力系统自动化 25 63]
[8] Rufer A, Hotellier D, Barrade P 2004 IEEE Trans. Power Deliver. 19 629
[9] Yu H W, Xu M J, Duan W T, Sui Z 2007 Acta Phys. Sin. 56 4158 (in Chinese) [於海武, 徐美健, 段文涛, 隋展 2007 物理学报 56 4158]
[10] Yan X W, Yu H W, Cao D X, Li M Z, Jiang D B, Jiang X Y, Duan W T, Xu M J 2009 Acta Phys. Sin. 58 4230 (in Chinese) [严雄伟, 於海武, 曹丁象, 李明中, 蒋东镔, 蒋新颖, 段文涛, 徐美健 2009 物理学报 58 4230]
[11] Caumont O, Le Moigne P, Rombaut C, Muneret X, Lenain P 2000 IEEE Trans. Energ. Conver. 15 354
[12] Bai Y, Wang B, Zhang W F 2011 Acta Phys. Sin. 60 068202 (in Chinese) [白莹, 王蓓, 张伟风 2011 物理学报 60 068202]
[13] Li J, Yang C Z, Zhang X G, Zhang J, Xia B J 2009 Acta Phys. Sin. 58 6573 (in Chinese) [李佳, 杨传铮, 张熙贵, 张建, 夏保佳 2009 物理学报 58 6573]
[14] Ellis M W, Von Spakovsky M R, Nelson D J 2001 Proc. IEEE 89 1808
[15] Ruan W, Xie A D, Yu X G, Wu D L 2011 Chin. Phys. B 20 043104
[16] Liu X Y, Wang C Y, Tang Y J, Sun W G, Wu W P 2010 Chin. Phys. B 19 036103
[17] Niu X L, Deng Y F, Li X 2009 Acta Phys. Sin. 58 7313 (in Chinese) [牛雪莲, 邓玉福, 李雪 2009 物理学报 58 7313]
[18] Cheng S J, Wen J Y, Sun H S 2005 Electrotechnical Application 24 1 (in Chinese) [程时杰, 文劲宇, 孙海顺 2005 电气应用 24 1]
[19] Cheng S J, Yu W H, Wen J Y, Sun H S, Wang H F 2007 Power Syst. Technol. 31 97 (in Chinese) [程时杰, 余文辉, 文劲宇, 孙海顺, 王海风 2007 电网技术 31 97]
[20] Mi Z Q, Wang Z Q, Yu Y, Duan W C. N. Patent 201639308 U [2010-11-17] (in Chinese) [米增强, 王璋奇, 余洋, 段巍 中国专利 201639308 U] [2010-11-17]
[21] Duan W, Feng H C, Wang Z Q 2011 Chin. J. Constr. Mach. 9 493 (in Chinese) [段巍, 冯恒昌, 王璋奇 2011 中国工程机械学报 9 493]
[22] Li Z, Jin B P, Joo Y H, Zhang B, Chen G R 2002 IEEE Trans. Circ. Syst. 49 383
[23] Yang G L, Li H G 2009 Acta Phys. Sin. 58 7552 (in Chinese) [杨国良, 李惠光 2009 物理学报 58 7552]
[24] Li D, Wang S L, Zhang X H, Yang D 2010 Chin. Phys. B 18 1399
[25] Zheng G, Zou J X, Xu H B, Qin G 2011 Acta Phys. Sin. 60 7552 (in Chinese) [郑刚, 邹见效, 徐红兵, 秦钢 2011 物理学报 60 7552]
[26] Ren L N, Liu F C, Jiao X H, Li J Y 2012 Acta Phys. Sin. 61 060506 [任丽娜, 刘福才, 焦晓红, 李俊义 2012 物理学报 61 060506]
[27] Lü L, Yu M, Wei L L, Zhang M, Li Y S 2012 Chin. Phys. B 21 100507
[28] Zhai L J, Zheng Y J, Ding S L 2012 Chin. Phys. B 21 070503
[29] Mohammad P A 2012 Chin. Phys. B 21 100505
[30] Li W L, Li S F, Li G 2012 Chin. Phys. B 21 064217
[31] Li N, Sun H Y, Zhang Q L 2012 Chin. Phys. B 21 010503
[32] Zhao H, Ma Y J, Liu S J, Gao S G, Zhong D 2012 Chin. Phys. B 20 120501
[33] Ahn C K 2011 Chin. Phys. Lett. 28 100504
[34] Brugnago E L, Rech P C 2011 Chin. Phys. Lett. 28 110506
[35] Zhou X Y 2011 Acta Phys. Sin. 60 100503 (in Chinese) [周小勇 2011 物理学报 60 100503]
[36] Wang Z, Li Y X, Hui X X, Lü L Acta Phys. Sin. 60 010513 (in Chinese) [王震, 李永新, 惠小健, 吕雷 2011 物理学报 60 010513]
[37] Xue Y S 1999 Motion Stability quantification Theory (Nanjing: Phoenix Science Press) (in Chinese) [薛禹胜 1999 运动稳定性量化理论(南京: 江苏科学技术出版社)]
[38] Ge X H 2007 Ph. D. Dissertation (Hangzhou: Zhejiang University) (in Chinese) [葛晓慧 2007 博士学位论文 (杭州: 浙江大学)]
[39] Xue Y S, Wu Q H, Zhou H Q, Tan B, Lau K W 2003 J. Nonlin. Dyn. Sci. Technol. 21 1 (in Chinese) [薛禹胜, Wu Q H, 周海强, 檀斌, Lau K W 2003 非线性动力学学报 21 1]