[1] Pagon A M, Partridge J G, Hubbard P, Taylor M B, McCulloch D G, Doyle E D, Latham K, Bradby J E, Borisenko K B, Li G 2010 Surf. Coat. Technol. 204 3552
[2] ElGaz H, Abdel-Rahman E, Salem H G, Nassar F 2010 Appl. Surf. Sci. 256 2056
[3] Zhao H W, Bie Q S, Du J, Lu M, Sui Y X, Zhai H R, Xia H 1997 Acta Phys. Sin. 46 2047 (in Chinese)[赵宏武, 别青山, 杜军, 鹿牧, 眭云霞, 翟宏如, 夏慧 1997 物理学报 46 2047]
[4] Zhang C, L H F, Zhang Q Y 2002 Acta Phys. Sin. 51 2329 (in Chinese)[张超, 吕海峰, 张庆瑜 2002 物理学报 51 2329]
[5] Chen M, Wei H L, Liu Z L, Yao K L 2001 Acta Phys. Sin. 50 2446 (in Chinese)[陈敏, 魏和林, 刘祖黎, 姚凯伦 2001 物理学报 50 2446]
[6] Colligon J S 1995 J. Vac. Sci. Technol. A 13 1649
[7] Zhang Q Y 1999 J. Dalian Univ. Tech. 39 730 (in Chinese) [张庆瑜 1999 大连理工大学学报 39 730]
[8] Ye Z Y, Zhang Q Y 2002 Acta Phys. Sin. 51 2798 (in Chinese)[叶子燕, 张庆瑜 2002 物理学报 51 2798]
[9] Pereira Z S, Silva da E Z 2010 Phys. Rev. B 81 195417
[10] Hwang S F, Li Y H, Hong Z H 2012 Comput. Mater. Sci. 56 85
[11] Gong H F, Lu W, Wang L M, Li G P, Zhang S X 2012 Comput. Mater. Sci. 65 230
[12] Gong H F, Lu W, Wang L M, Li G P, Zhang S X 2012 J. Appl. Phys. 112 024903
[13] Hong Z H, Hwang S F, Fang T H 2010 Comput. Mater. Sci. 48 520
[14] Liu M L, Zhang Z N, Li W, Zhao Q, Qi Y, Zhang L 2009 Acta Phys. Sin. 58 S199 (in Chinese)[刘美林, 张宗宁, 李蔚, 赵骞, 祁阳, 张林 2009 物理学报 58 S199]
[15] Jing X B, Liu Z L, Yao K L 2012 Appl. Surf. Sci. 258 2771
[16] Cao Y Z, Zhang J J, Sun T, Yan Y D, Yu F L 2010 Appl. Surf. Sci. 256 5993
[17] Zhang Y J, Dong G N, Mao H J, Xie Y B 2007 Chin. Sci. Bull. 52 2813 (in Chinese)[张宇军, 董光能, 毛军红, 谢友柏 2007 科学通报 52 2813]
[18] Huang X Y, Cheng X L, Xu J J, Wu W D 2012 Acta Phys. Sin. 61 096801 (in Chinese)[黄晓玉, 程新路, 徐嘉靖, 吴卫东 2012 物理学报 61 096801]
[19] Huang X Y, Cheng X L, Xu J J, Wu W D 2012 Acta Phys. Sin. 61 016805 (in Chinese)[黄晓玉, 程新路, 徐嘉靖, 吴卫东 2012 物理学报 61 016805]
[20] Yan C, Duan J H, He X D 2010 Acta Phys. Sin. 59 8807 (in Chinese)[颜超, 段军红, 何兴道 2010 物理学报 59 8807]
[21] Yan C, L H F, Zhang C, Zhang Q Y 2006 Acta Phys. Sin. 55 1351 (in Chinese)[颜超, 吕海峰, 张超, 张庆瑜 2006 物理学报 55 1351]
[22] Daw M S, Baskes M I 1984 Phys. Rev. B 29 6443
[23] Foiles S M, Baskes M I, Daw M S 1986 Phys. Rev. B 33 7983
[24] Swope W C, Andersen H C, Berens P H, Wilson K R 1982 J. Chem. Phys. 76 637
[25] Adamović D, Chirita V, Mnger E P, Hultman L, Greene J E 2007 Phys. Rev. B 76 115418
[26] Jing X B 2011 Ph. D. Dissertation (Wuhan: Huazhong University of Science and Technology) (in Chinese) [荆兴斌 2011 博士学位论文 (武汉: 华中科技大学)]
[27] Clavero C, Cebollada A, Armelles G, Fruchart O 2010 J. Magn. Magn. Mater. 322 647
[28] Singh R K, Naravan J 1990 Phys. Rev. B 41 8843
[29] Meyerheim H L, Przybylski M, Ernst A, Shi Y, Henk J, Soyka E, Kirschner J 2007 Phys. Rev. B 76 035425
[30] Lee S H, Kwak E H, Kim H S, Lee S W, Jeong G H 2013 Thin Solid Films 547 188
[31] Yan C, Zhang C, Zhang Q Y, Liu T W, Huang H 2009 Appl. Surf. Sci. 255 3875