[1] Friedman M, Fernsler R, Slinker S, Hubbard R, Lampe M 1995 Phys. Rev. Lett. 75 1214
[2] Ding Y G 2010 Design, Manufacture and Application of High Power Klystron (Beijing:National Defense Industry Press) pp7-13 (in Chinese)[丁耀根 2010 大功率速调管的制造和应用(北京:国防工业出版社)第7–13 页]
[3] Benford J, Swegle J A 2008 High Power Microwave (2nd Ed.) (Beijing:National Defense Industry Press) pp3-5 (in Chinese)[Benford J, Swegle J A 著 2009 高功率微波(第二版) (中译本) (江伟华, 张弛译)(北京:国防工业出版社) 第3–5 页]
[4] Liu Z B, Zhao Y C, Huang H, Jin X, Lei L R 2015 Acta Phys. Sin. 64 108404 (in Chinese)[刘振帮, 赵欲聪, 黄华, 金晓, 雷禄容 2015 物理学报 64 108404]
[5] Liu L W, Wei Y Y, Wang S M 2013 Chin. Phys. B 22 108401
[6] Luo J R, Cui J, Zhu M, Guo W 2013 Chin. Phys. B 22 067803
[7] Wang Y, Ding Y G, Liu P K, Xie J X, Zhang R 2005 High Power Laser and Particle Beams 8 1133 (in Chinese)[王勇, 丁耀根, 刘濮鲲, 谢敬新, 张瑞 2005 强激光与粒子束 8 1133]
[8] Khanh T N, Dean E P, David K A, George M 2005 IEEE Trans. Plasma Sci. 33 685
[9] Liu Z B, Jin X, Huang H, Chen H B, Wang G P 2012 Acta Phys. Sin. 61 238402 (in Chinese)[刘振帮, 金晓, 黄华, 陈怀璧, 王淦平 2012 物理学报 61 238401]
[10] Xie J L, Zhao Y X 1966 Bunching Theory of Klystron (Beijing:Science Press) pp105-107 (in Chinese)[谢家麟, 赵永翔1966 速调管群聚理论(北京:科学出版社) 第105–107 页]
[11] Robert J B, Edl S 2005 High Power Microwave Sources and Technologies (Beijing:Tsinghua University Press) pp282-289 (in Chinese)[Robert J B, Edl S 2005 高功率微波源与技术(中译本) (北京:清华大学出版社) 第282–289 页]
[12] Huang H, Luo X, Lei L R, Luo G Y, Zhang B Z, Jin X, Tan J 2010 Acta Phys. Sin. 59 1907 (in Chinese)[黄华, 罗雄, 雷禄荣, 罗光耀, 张北镇, 金晓, 谭杰 2010 物理学报 59 1907]
[13] Robert J B, Edl S 2005 High Power Microwave Sources and Technologies (Beijing:Tsinghua University Press) pp78-79 (in Chinese)[Robert J B, Edl S 2005 高功率微波源与技术(中译本) (北京:清华大学出版社) 第77–79 页]