[1] Brown M S, Brasz C F, Ventikos Y, Arnold C B 2012 J. Fluid Mech. 709 341
[2] Yuan Q Z, Zhao Y P 2010 Phys. Rev. Lett. 104 1
[3] Eom C B, Trolier-McKinstry S 2012 MRS Bulletin 37 1007
[4] Zhou Y J, Guo J G, Zhao Y P 2009 Chin. Phys. Lett. 26 222
[5] Lin J, Zheng Z J, Yu J L, Bai Y L 2009 Chin. Phys. Lett. 26 086802
[6] Yan C J 2010 MS Thesis (Harbin: Harbin Institute of Technology) (in Chinese) [阎长江 2010 硕士学位论文 (哈尔滨: 哈尔滨工业大学)]
[7] Ye X M, Shen L, Li C X 2012 CIESC J. 63 2507 (in Chinese) [叶学民, 沈雷, 李春曦 2012 化工学报 63 2507]
[8] Ye X M, Shen L, Li C X 2013 J. Comput Phys 30 361 (in Chinese) [叶学民, 沈雷, 李春曦 2013 计算物理 30 361]
[9] Craster R V, Matar O K 2009 Rev. Mod. Phys. 81 1131
[10] Warner M R E, Craster R V, Matar O K 2002 Phys. Fluids 14 1642
[11] Wu K, Huang Q H, Zhang H J, Liao Q, He P M 2012 Chin. Phys. B 21 037202
[12] Xie M H, Guo X, Xu Z J, He Y J 2013 Chin. Phys. B 22 068101
[13] Mahmood T, Amirtharajah A, Sturm T W, Dennett K E 2001 Colloid Surface A. 177 99
[14] Ghatak A Khanna R Sharma A 1999 J. Colloid Interf. Sci. 212 483
[15] Warner M R E, Craster R V, Matar O K 2002 Phys. Fluids 14 4040
[16] Bhakta A, Ruchkenstein E 1997 Adv. Colloid Interface Sci. 70 1
[17] Ye X M, Shen L, Li C X 2013 Journal of Xi’an Jiao Tong University 47 96 (in Chinese) [叶学民, 沈雷, 李春曦 2013 西安交通大学学报 47 96]
[18] Becker J, Grn G, Seemann R, Mantz H, Jacobs K, Mecke KR, Blossey R 2003 Nat. Mater. 2 59
[19] King J R, Mnch A, Wagner B A 2009 J. Eng. Math. 63 177
[20] Shklyaev S, Alabuzhev A A, Khenner M 2009 Phys. Rev. E 79 1
[21] Hu G H 2005 Phys. Fluids 17 1
[22] Wei Q, E W J 2012 Acta Phys. Sin. 61 103 (in Chinese) [魏琪, 鄂文汲 2012 物理学报 61 103]
[23] Fischer B J, Troian S M 2003 Phys. Rev. E 67 1
[24] Nouar C, Kabouya N, Duesk J, Mamou M 2007 J. Fluid Mech. 577 211
[25] Wang S L, Li C X, Ye X M 2011 CIESC J. 62 2512 (in Chinese) [王松岭, 李春曦, 叶学民 2011 化工学报 62 2512]
[26] Shi Z Y, Hu G H, Zhou Z W 2010 Acta Phys. Sin. 59 2595 (in Chinese) [石自媛, 胡国辉, 周哲玮 2010 物理学报 59 2595]
[27] Peng J, Zhu K Q 2010 Chin. Phys. Lett. 27 044703
[28] Zhao Y P 2012 Physical Mechanics of Surfaces and Interfaces (Beijing: Science Press pp185–186m) (in Chinese) [赵亚溥 2012 表面与界面物理力学 (北京: 科学出版社) 第185–186页]
[29] Warner M R E, Craster R V, Matar O K 2004 J. Fluid Mech. 510 169
[30] Warner M R E, Craster R V 2004 Phys. Fluids 16 2933
[31] Akyurtlu A, Akyurtlu J F, Denison K S Jr Hamrin C E 1986 Comput. Chem. Eng. 10 213
[32] Li C X, Pei J J, Ye X M 2013 Acta Phys. Sin. 62 214704 (in Chinese) [李春曦, 裴建军, 叶学民 2013 物理学报 62 214704]