[1] Beniz R, Sutera A, Vulplana A 1981 Physica A 14 453
[2] Beniz R, Parisi G, Srutera A, Vulplana A 1982 Tellus 34 11
[3] Leng Y G, Leng Y S, Wang T Y, Guo Y 2006 J. Sound Vib. 292 788
[4] Lin L F, Tian Y, Ma H 2014 Chin. Phys. B 23 080503
[5] Lemarchand A, Gorecki J, Gorecki A, Nowakowski B 2014 Phys. Rev. E 89 022916
[6] Tang Y, Gao H J, Zou W, Kurths J 2013 Phys. Rev. E 87 062920
[7] Wang K K, Liu X B 2014 Chin. Phys. B 23 010502
[8] Liu H B, Wu D W, Dai C J, Mao H 2013 Acta Elec. Sin. 41 9 (in Chinese) [刘海波, 吴德伟, 戴传金, 毛虎 2013 电子学报 41 9]
[9] Zhang L Y, Jin G X, Cao L, Wang Z Y 2012 Chin. Phys. B 21 120502
[10] Yang J H, Liu X B 2010 Chin. Phys. B 19 050504
[11] Zhao L, Luo X Q, Wu D, Zhu S Q, Gu J H 2010 Chin. Phys. Lett. 27 040503
[12] Jiao S B, Ren C, Li P H, Zhang Q, Xie G 2014 Acta Phys. Sin. 63 070501 (in Chinese) [焦尚彬, 任超, 李鹏华, 张青, 谢国 2014 物理学报 63 070501]
[13] Zhang W Y, Wang Z L, Zhang W D 2009 Cont. Eng. Chin. 16 639 (in Chinese) [张文英, 王自力, 张卫东 2009 控制工程 16 639]
[14] Li P, Nie L R, Huang Q R, Sun X X 2012 Chin. Phys. B 21 050503
[15] Leng Y G, Leng Y S, Guo Y 2006 J. Sound Vib. 292 788
[16] Leng Y G, Wang T Y 2007 Mech. Sys. Signal Process. 21 138
[17] Zhu W N, Lin M 2014 J. Vib. Shock 33 143 (in Chinese) [朱维娜, 林敏 2014 振动与冲击 33 143]
[18] Lei Y G, Han D, Lin J, He Z J, Tan J Y 2012 J. Mech. Eng. 48 63 (in Chinese) [雷亚国, 韩冬, 林京, 何正嘉, 谭继勇 2012 机械工程学报 48 63]
[19] Li J M, Chen X F, He Z J 2011 J. Mech. Eng. 47 58 (in Chinese) [李继猛, 陈雪峰, 何正嘉 2011 机械工程学报 47 58]
[20] Ji Y D, Zhang L, Luo M K 2014 Acta Phys. Sin. 63 164302 (in Chinese) [季袁冬, 张路, 罗懋康 2014 物理学报 63 164302]
[21] Doiron B, Lindner B, Longtin A, Maler L, Bastian J 2004 Phys. Rev. Lett. 93 048101
[22] Gitterman M 2005 Physica A 352 309
[23] Gilbarg D, Trudinger N 2001 Elliptic Partial Differential Equations of Second Order (Berlin: Springer) pp149, 152
[24] Xu B H, Zeng L Z, Li J L 2007 Sound Vib. 303 255
[25] Dybiec B, Gudowska-Nowak E 2006 Acta Phys. Polo. B 37 1479
[26] Chambers J M 1976 J. Am. Stat. Assoc. 71 340
[27] Weron A, Weron R 1995 Lec. Notes Phys. 457 379
[28] Weron R 1996 Statist. Prob. Lett. 28 165
[29] Gong C, Wang Z L 2008 MATLAB Language Commonly Used Algorithm for Assembly (Beijing: Publishing House of Electronics Industry) (in Chinese) [龚纯, 王正林2008 MATLAB语言常用算法程序集 (北京: 电子工业出版社) ]
[30] Wan P, Zhan Y J, Li X C, Wang Y H 2011 Acta Phys. Sin. 60 040502 (in Chinese) [万频, 詹宜巨, 李学聪, 王永华 2011 物理学报 60 040502]