[1] Braga N, Mickevicius R, Gaska R, Hu X, Shur M S, AsifKhan M, Simin G 2004 J. Appl. Phys. 95 6409
[2] Chinese) [冯 倩、郝 跃、岳远征 2008 物理学报 57 1886]
[3] Hu W D, Chen X S, Yin F, Zhang J B, Lu W 2009 J. Appl. Phys. 105 084502.
[4] [席光义、任 凡、郝智彪、汪 莱、李洪涛、江 洋、赵 维、韩彦军、罗 毅 2008 物理学报 57 7238]
[5] (Suzhou : Suzhou University Press) p53 (in Chinese) [施 敏 2008 半导体器件物理与工艺 (苏州: 苏州大学出版社) 第53页]
[6] Hu W D, Chen X S, Quan Z J, Zhang X M, Huang Y, Xia C S, Lu W, Ye P D 2007 J. Appl. Phys. 102 034502
[7] Knap W, Kachorovskii V, Deng Y, Rumyantsev S, Gaska R 2002 J. Appl. Phys. 91 9346
[8] Hu W D, Chen X S, Quan Z J, Xia C S, Lu W, Ye P D 2006 Appl. Phys. Lett. 100 074501
[9] Brag N, Mickevicius R, Gaska R, Shur M S, Asif K M, Simin G 2004 Appl. Phys. Lett. 85 4780
[10] Vetury R, Naiqain Zhang Q, Stacia Keller, Mishra K U 2001 IEEE Trans. Electron Devices 48 560
[11] Wei W, Lin R B, Feng Q, HaoY 2008 Acta. Phys. Sin. 57 467 (in Chinese) [魏 巍、林若兵、冯 倩、郝 跃 2008 物理学报 57 467]
[12] Xi G Y, Ren F, Hao Z B, Wang L, Li H T, Jiang Y, Zhao W, Han Y J, Luo Y 2008 Acta. Phys. Sin. 57 7238 (in Chinese)
[13] Kong Y C, Zheng Y D, Zhou C H, Deng Y Z, Gu S L, Shen B, Zhang R, Han P, Jiang R L, Shi Y 2004 Acta. Phys. Sin. 53 2320 (in Chinese) [孔月婵、郑有窦、周春红、邓永桢、顾书林、沈 波、张 荣、韩 平、江若琏、施 毅 2004 物理学报 53 2320]
[14] Bykhovski A D, Gaska R, Shur M S 1998 Appl. Phys. Lett. 73 24
[15] Liu L J, Yue Y Z, Zhang J C, Ma X H, Dong Z D, Hao Y 2009 Acta. Phys. Sin. 58 536 (in Chinese) [刘林杰、岳远征、张进城、马晓华、董作典、郝 跃 2009 物理学报 58 536]
[16] Yu L S, Ying Q J, Qiao D, Lau S S, Boutros K S, Redwing J M 1998 Appl. Phys. Lett. 73 26
[17] Mittereder J A, Binari S C, Klein P B, Roussos J A, Katzer D S, Storm D F 2003 Appl. Phys. Lett. 83 1650
[18] Device simulator Sentaurus Device 2009 (formerly ISE-DESSIS), version Z-2009.3, Synopsys Inc., p15, 197
[19] Sze M S 2008 Semiconductor Devices Physics and Technology
[20] Feng Q, Hao Y, Yue Y Z 2008 Acta. Phys. Sin. 57 1886 (in
[21] Zeng S R 2007 Semiconductor Devices Physics (Beijing : Peking University Press) p137 (in Chinese) [曾树荣 2007 半导体器件物理基础 (北京: 北京大学出版社) 第137页]