[1] [1]Xia Z L,Shao J D,Fan Z X,Wu S G 2006 High Power Laser and Particle Beams 18 575 (in Chinses) [夏志林、邵建达、范正修、吴师岗 2006 强激光与粒子束 18 575]
[2] [2]Xia Z L,Fan Z X,Shao J D 2006 Acta Phys. Sin. 55 3007 (in Chinese) [夏志林、范正修、邵建达 2006 物理学报 55 3007]
[3] [3]Jasapara J,Nampoothiri A V V,Rudolph W 2001 Phys. Rev. B 63 045117
[4] [4]Mero M,Liu J,Rudolph W 2005 Phys. Rev. B 71 115109
[5] [5]Ditmire T,Donnelly T,Rubenchik A M,Falcone R W, Perry M D 1996 Phys. Rev. A 53 3379
[6] [6]Ditmire T,Zweiback J, Yanovsky V P, Cowan T E, Hays G, Wharton B 1999 Nature 398 489
[7] [7]Krainov V P,Smirnov M B 2002 Phys. Rep. 370 237
[8] [8]Ditmire T, Gumbrell E T, Smith R A, Djaoui A, Hutchinson M H R 1998 Phys. Rev. Lett. 80 720
[9] [9]Kundu M, Bauer D 2006 Phys. Rev. Lett. 96 123401
[10] ]Mulser P,Kanapathipillai M,Hoffmann D H 2005 Phys. Rev. Lett. 95 103401
[11] ]Taguchi T,Antonsen T M, Milchberg H M 2004 Phys. Rev. Lett. 92 205003
[12] ]Du D,Liu X,Korn G,Squier J,Mourou G 1994 Appl. Phys. Lett. 64 3071
[13] ]Kaiser A,Rethfeld B,Vicanek M,Simon G 2000 Phys. Rev. B 61 11437
[14] ]Yi Y G,Zheng Z J,Yan J,Li P,Fang Q Y,Qiu Y B 2002 Acta Phys. Sin. 51 2740(in Chinese) [易有根、郑志坚、颜军、李萍、方泉玉、邱玉波 2002 物理学报 51 2740]
[15] ]ShiY L,Dong C Z,Zhang D H,Fu Y B 2008 Acta Phys. Sin. 57 88 (in Chinese) [师应龙、董晨钟、张登红、符彦飙 2008 物理学报 57 88]
[16] ]Zhang J Y,Zhang Z J,Yang G H,Yang J M,Ding Y N,Wei M X,Li J 2006 High PowerLaser and Particle Beams 18 1375 (in Chinese)[张继彦、郑志坚、杨国洪、杨家敏、丁耀南、韦敏习、李军 2006 强激光与粒子束 18 1375]
[17] ]Xia Z L,Shao J D,Fan Z X 2006 Chinese Journal of Materials Research 20 581 (in Chinese) [夏志林、邵建达、范正修 2006 材料研究学报 20 581]