[1] Sekiya E H, Barua P, Saito K, Ikushima A J 2008 Journal of Non-Crystalline Solids 354 4737
[2] Tammela S, Söderlund M, Koponen J, Philippov V, Stenius P 2006 SPIE 6116 G-1
[3] Yan F P, Wang L, Wei H, Fu Y J, Jian W, Zheng K, Mao X Q, Li J, Liu L S, Peng J, Jian S S 2009 Acta Phys. Sin. 58 1793 (in Chinese) [延凤平、王 琳、魏 淮、傅永军、简 伟、郑 凯、毛向桥、李 坚、刘利松、彭 健、简水生 2009 物理学报 58 1793]
[4] Knight J C, Birks T A, Russell P, Atkin D M 1996 Opt. Lett. 21 1547
[5] Russell P 2003 Science 299 358
[6] Zhao X T, Hou L T, Liu Z L, Wang W, Wei H Y, Ma J R 2007 Acta Phys. Sin. 56 2275 (in Chinese) [赵兴涛、侯蓝田、刘兆伦、王 伟、魏红彦、马景瑞 2007 物理学报 56 2275]
[7] Yang Q Q, Hou L T 2009 Acta Phys. Sin. 58 8345 (in Chinese) [杨倩倩、侯蓝田 2009 物理学报58 8345]
[8] Jiang L H, Hou L T 2010 Acta Phys. Sin. 59 1095 (in Chinese) [姜凌红、侯蓝田2010 物理学报 59 1095]
[9] Wang H L, Leng Y X, Xu Z Z 2009 Chin. Phys. B 18 5375
[10] Liu X Y, Zhang F D, Zhang M, Ye P D 2007Chin. Phys. 16 1710
[11] Guo T Y, Lou S Q, Li H L, Jian S S 2009 Acta Phys. Sin. 58 6308(in Chinese) [郭铁英、娄淑琴、李宏雷、简水生 2009 物 理学报 58 6308] [12] Zhou G Y, Hou Z Y, Li S G, Han Y, Hou L T 2007 Acta Phys. Sin. 56 6486 (in Chinese) [周桂耀、侯峙云、李曙光、韩 颖、侯蓝田 2007 物理学报56 6486]
[12] Dong S R, Hou L T, Jin T T, Han Y, Xia C M, Niu J X, Zhou G Y, Liang D H, Li R 2009 Spectroscopy and Spectral Analysis 29 2485 (in Chinese) [董世蕊、侯蓝田、靳涛涛、韩 颖、夏长明、牛静霞、周桂耀、梁丹华、李 蕊 2009 光谱学与光谱分析 29 2485]
[13] Li W N, Ding G L, Lu M, Xiang L B 2006 Spectroscopy and Spectral Analysis 26 1781 (in Chinese) [李玮楠、丁广雷、陆 敏、相里斌 2006 光谱学与光谱分析 26 1781]
[14] Li W N, Zou K S, Lu M, Xiang L B 2006 Spectroscopy and Spectral Analysis 26 983 (in Chinese) [李玮楠、邹快盛、陆 敏、相里斌 2006 光谱学与光谱分析 26 983]
[15] Li C R, Xu W, Dong B, Li S F, Ding J H, Cheng Y Q, Yin H T 2010 Chin. Phys. B 19 047801
[16] Heidepriem E H, Monro T M 2009 Asia Communications and Photonics Conference and Exhibition, Shanghai, China, November 2—6, 2009 pTHJ1
[17] Yi Y Q, Huang B C, Ning D 2008 Acta Photonica Sinica 37 1928 (in Chinese) [衣永青、黄榜才、宁 鼎 2008光子学报 37 1928]