[1] Runkle R C, Smith L E, Peurrung A J 2009 J. Appl. Phys. 106 041101
[2] Du M H, Singh D J 2010 Phys. Rev. B 82 045203
[3] Jones R E, Templeton D H 1955 Acta Cryst. 8 847
[4] Jin F, Itoh T, Goto T 1989 J. Phys. Soc. Jpn. 58 2586
[5] Jie W Q 2010 Principle and Technology of Crystal Growth (Beijing: Science Press) p678 (in Chinese) [介万奇 2010 晶体生长原理与技术 (北京: 科学出版社) 第678页]
[6] Oondera T, Hitomi K, Shoji T 2006 IEEE Trans. Nucl. Sci. 53 3055
[7] Jin X L, Lou S Y, Kong D G, Li Y C, Du Z L 2006 Acta Phys. Sin. 55 4809 (in Chinese) [靳锡联, 娄世云, 孔德国, 李蕴才, 杜祖亮 2006 物理学报 55 4809]
[8] Chen X R, Sun L L, Gou Q Q, Ji G F 2009 Chin. Phys. Lett. 26 017101
[9] Liu F Q, Fan X J, Li M K, Li C B, Yin D 2005 Chin. Phys. B 14 2287
[10] Xu X G, Zhang D L, Wu Y, Zhang X, Li X Q, Yang H L, Jiang Y 2012 Rare Metals 31 107
[11] Zhang D L, Xu X G, Wang W, Zhang X, Yang H L, Wu Y, Ma C Z, Jiang Y 2012 Rare Metals 31 112
[12] Xu L, Tang C Q, Dai L, Tang D H, Ma X G 2007 Acta Phys. Sin. 56 1048 (in Chinese) [徐凌, 唐超群, 戴磊, 唐代海, 马新国 2007 物理学报 56 1048]
[13] Hou Q Y, Dong H Y, Ma W, Zhao C W 2013 Acta Phys. Sin. 62 157101 (in Chinese) [候清玉, 董红英, 马文, 赵春旺 2013 物理学报 62 157101]
[14] Kolinko M I 1994 J. Phys.: Condens. Matter 6 183
[15] Hohenberg P, Kohn W 1964 Phys. Rev. 136 B864
[16] Clark S J, Segall M D, Pickard C J, Hasnip P J, Probert M I J, Refson K, Paynre M C 2005 Z. Kristallogr. 220 567
[17] Chahed A, Benhelal O, Laksari S, Abbar B, Bouhafs B, Aourag H 2005 Physica B 367 142
[18] Perdew J P, Chevary J A, Vosko S H 1992 Phys. Rev. B 46 6671
[19] Vanderbih D 1990 Phys. Rev. B 41 7892
[20] Zhang W, Xu Z P, Wang H Y, Chen F H, He C 2013 Acta Phys. Sin. 62 243101 (in Chinese) [张伟, 徐朝鹏, 王海燕, 陈飞鸿, 何畅 2013 物理学报 62 243101]
[21] Cui X Y, Medvedeva J E, Delley B 2005 Phys. Rev. Lett. 95 256404
[22] Zhang M, Zhang C H, Shen J 2011 Chin. Phys. B 20 017101
[23] Franiv A, Bovgyra O, Savchyn O 2006 Ukr. J. Phys. 51 269
[24] Hu Z G, Duan M Y, Xu M, Zhou X, Chen Q Y, Dong C J, Linghu R F 2009 Acta Phys. Sin. 58 1166 (in Chinese) [胡志刚, 段满益, 徐明, 周勋, 陈青云, 董成军, 令狐荣锋 2009 物理学报 58 1166]