[1] Reimann P 2002 Phys. Rep 361 57
[2] Charles R D, Werner H, Jason R 1994 Phys. Rev. Lett. 72 19
[3] Astumian R, Bier M 1994 Phys. Rev. Lett. 72 1766
[4] Magnasco M 1993 Phys. Rev. Lett. 71 1477
[5] Li F Z, Jiang L C 2010 Chin. Phys. B 19 02503
[6] Bouzat S 2014 Phys. Rev. E 89 062707
[7] Kula J, Czernik T, Luczka J 1998 Phys. Rev. Lett. 80 1377
[8] Astumian R D 1997 Science 277 917
[9] Fendrik A J, Romanelli L 2012 Phys. Rev. E 85 041149
[10] Zheng Z G 2004 Spatiotemporal Dynamics and Collective Behaviors in Coupled Nonlinear Systems (Beijing:Higher Education Presss) pp279-286 (in Chinese) [郑志刚 2004 耦合非线性系统的时空动力学与合作行为 (北京: 高等教育出版社) 第279-286页]
[11] Hu G, Daffertshofer A, Haken H 1996 Phys. Rev. Lett. 76 26
[12] Vale R D 2003 Cell 112 467
[13] De Waele A, de Bruyn Ouboter R 1969 Physica A 41 225
[14] Mateos J L 2000 Phys. Rev. Lett. 20 364
[15] Xie T T, Zhang L, Wang F, Luo M K 2014 Acta Phys. Sin. 63 230503 (in Chinese) [谢天婷, 张路, 王飞, 罗懋康 2014 物理学报 63 230503]
[16] Savel’ev S, Marchesoni F, Hannggi P, Nori F 2004 Euro. phys. Lett. 67 179
[17] Ai B Q, He Y F, Zhong W R 2011 Phys. Rev. E 83 051106
[18] Li C P, Han Y R, Zhan Y, Hu J J, Zhang L G, Qu J 2013 Acta. Phys. Sin. 62 230051 (in Chinese) [李晨璞, 韩英荣, 展永, 胡金江, 张礼刚, 曲蛟 2013 物理学报 62 230051]
[19] Podlubny I 1998 Fractional Differential Equations (San Diego: Academic Press) pp78-81
[20] Ellis R J, Minton A P 2003 Nature 425 27
[21] Bhat D, Goalakrishnan M 2013 Phys. Rev. E 88 042702
[22] Yang J H, Liu X B 2011 Phys. Scr. 83 065008
[23] Bai W S M, Peng H, Tu Z, Ma H 2012 Acta Phys. Sin 61 210501 (in Chinese) [白文斯密, 彭浩, 屠浙, 马洪 2012 物理学报 61 210501]
[24] Zheng Z G, Li X W 2001 Commun. Theor. Phys. 36 151
[25] Bao J D 2009 Stochastic Simulation Method of Classic and Quantum Dissipative System (Beijing:Science Press) p13 (in Chinese) [包景东2009经典和量子耗散系统的随机模拟方法(北京: 科学出版社)第13页]