[1] Sun M, Tian J, Li Z Y, Cheng B Y, Zhang D Z, Jin A Z, Yang H F 2006 Chin. Phys. Lett. 23 486
[2] Zhou P Q, Dong C H, Cao Y J 2006 Acta Phys. Sin. 55 6470 (in Chinese) [周培勤, 董纯红, 曹永军 2006 物理学报 55 6470]
[3] Park J Y, Ogletree D F, Salmeron M, Ribeiro R A 2006 Phys. Rev. B: Condens. Matter Mater. Phys. 74 24203
[4] Cao Y J, Yang X 2008 Acta Phys. Sin. 57 3620 (in Chinese) [曹永军, 杨旭 2008 物理学报 57 3260]
[5] Yuan Y H, Yang J H 2005 Chin. Phys. 14 1683
[6] Dai Y, Hu X, Song J, Yu B K, Qiu J R 2007 Chin. Phys. Lett. 24 1941
[7] Dong J W, Han P, Wang H Z 2003 Chin. Phys. Lett. 20 1936
[8] Dean B, Bhushan B 2012 Adv. Mech. 42 6
[9] Zhang D Y, Luo Y H, Li X, Chen H W 2011 J. Hydrodyn. B 23 204
[10] Hefner J N, Bushnel D M, Walsh M J 1983 Date Exchange Meeting on Viscous and Interacting Flow Field Effects Gottingen, West Germany, May 25-26, 1983 p11
[11] Wang J J, Fu S, Meng G Q 2001 The Latest Progress of Turbulence Research (Beijing: Science Press) pp230-233 (in Chinese) [王晋军, 符松, 梦庆国 2001 湍流研究最新进展 (北京: 科学出版社) 第230–233页]
[12] Liu Z Y, Hu H B, Song B W, Huang Q G 2009 J. Syst. Simlat. 21 6025 (in Chinese) [刘占一, 胡海豹, 宋宝维, 黄桥高 2009 系统仿真学报 21 6025]
[13] Garcia-Mayoral R, Jimenez J 2011 Phil. Trans. Roy. Soc. A 369 1412
[14] Choi K S 2000 Fluid Dyn. Res. 26 325
[15] Nugroho B, Hutchins N, Monty J P 2013 Int. J. Heat Fluid Flow 41 90
[16] EI-Samni O A, Chun H H, Yoon H S 2007 Int. J. Engineer. Sci. 45 436
[17] Strand J S, Goldstein D B 2011 J. Fluid Mech. 668 267
[18] Zhang Y H, Cheng Y S 1995 Acta Phys. Sin. 44 204 (in Chinese) [张玉河, 陈岩松 1995 物理学报 44 204]
[19] Wang P, Shao J L, Qin C S 2012 Acta Phys. Sin. 61 234701 (in Chinese) [王裴, 邵建立, 秦承森 2012 物理学报 61 234701]
[20] Daniello R J, Waterhouse N E, Rothstein J P 2009 Phys. Fluids 21 085103
[21] Han Z W, Zhang J Q, Chao G, Li W, Ren L Q 2011 Langmuir 28 2914
[22] Moradi H V, Floryan J M 2013 J. Fluid Mech. 716 280
[23] Wang X N, Geng X G, Zang D Y 2013 Acta Phys. Sin. 62 054701 (in Chinese) [王晓娜, 耿兴国, 臧渡洋 2013 物理学报 62 054701]
[24] Gao P, Geng X G, Ou X L, Xue W H 2009 Acta Phys. Sin. 58 421 (in Chinese) [高鹏, 耿兴国, 欧修龙, 薛文辉 2009 物理学报 58 421]
[25] Zhang M, Geng X G, Zhang Y, Wang X N 2012 Acta Phys. Sin. 61 194702 (in Chinese) [张盟, 耿兴国, 张瑶, 王晓娜 2006 物理学报 61 194702]
[26] Garc\’ia-Mayoral R, Jiménez J 2011 Phil. Trans. Soc. A 369 1414
[27] Jung C Y, Bhushan B 2010 J. Phys. 22 035104
[28] Xue W H, Geng X G, Li J, Li F, Wu J 2010 Chin. Phys. Lett. 27 104703