[1] Hoyt J L, Nayfeh H M, Eguchi S, Aberg I, Xia G, Drake T, Fitzgerald E A 2002 IEDM Tech. Dig. 20 23
[2] Hu H Y, Zhang H M, Dai X Y, Lü Y 2004 Chin. Phys. 12 295
[3] Jiang T, Zhang H M, Wang W, Hu H Y, Dai X Y 2006 Chin. Phys. 15 1339
[4] Zhang H M, Cui X Y, Hu H Y, Dai X Y, Xuan R X 2007 Acta Phys. Sin. 56 3504 (in Chinese) [张鹤鸣、崔晓英、胡辉勇、戴显英、宣荣喜 2007 物理学报 56 3504]
[5] Haizhou Y, Hobart K D, Peterson R L, Kub F J, Sturm J C 2005 IEEE Trans. on Electron Devices 52 2207
[6] Lauer I, Langdo T A, Cheng Z Y, Fiorenza J G, Braithwaite G, Currie M T, Leitz C W, Lochtefeld A, Badawi H, Bulsara M T, Somerville M, Antoniadis D A 2004 IEEE EDL 25 83
[7] Chen C L, Langdo T A, Chen C K, Fiorenza J G, Wyatt P W, Currie M T, Leitz C W, Braithwaite G, Fritze M, Lambert R, Yost D R, Cheng Z, Lochtefeld A, Keast C K 2003 IEDM Tech. Dig. 311
[8] Haizhou Y, Hobart K D, Peterson R L, Kub F J, Shieh S R, Duffy T S, Sturm J C 2003 IEDM Tech. Dig. 321
[9] Zhang Z F, Zhang H M, Hu H Y, Xuan R X, Song J J 2009 Acta Phys. Sin. 58 4948 (in Chinese) [张志峰、张鹤鸣、胡辉勇、宣荣喜、宋建军 2009 物理学报 58 4948]
[10] S. M. SZ, Kwok K. NG 2008 Physics of Semiconductor Devices (Third Editon) (Xi'an:Xi'an Jiong University Press) p240 (in Chinese) [施 敏、伍国珏著、耿莉、张瑞智译 2008 半导体器件物理(第三版)(西安:西安交通大学出版社)第240页]
[11] Lim J S, Thompson S E, Fossum J G 2004 IEEE EDL 25 731
[12] Zhang W, Fossum J G 2005 IEEE ED 52 263
[13] Currie M T, Leitz C W, Langdo T A, Taraschi G, Fitzgerald E A, Antoniadis D A 2001 J. Vac. Sci. Techno B 19 2268